Sportowiec Roku 2020

Regulamin Konkursu Sportowiec Roku 20204 min na czytanie

Sportowiec Roku 2020 - Regulamin Konkursu Sportowiec Roku 2020 - myregion

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą Sportowiec Roku 2020.


2. Organizatorem Konkursu jest Quest Media s.c. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. 5 stycznia 33 REGON: 080449278, NIP: 9252084981.


3. Konkurs organizowany jest lokalnie dla Sportowców, Trenerów i Drużyn z powiatów: wolsztyńskiego, grodziskiego i nowotomyskiego. Będzie prowadzony na łamach Na Temat – Tygodnika Nadobrzańskiego, portalu www.myregion.pl oraz powiązanym profilami facebookowymi MyRegion.pl oraz Na Temat – Tygodnik Nadobrzański.


4. Organizator powołuje czteroosobową Komisję Konkursu zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.


5. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów w kategoriach: I. Młodzieżowy Sportowiec Roku 2020 – dzieci i młodzież do 18. roku życia (bez podziału na płeć) II. Sportowiec Roku 2020 – sportowcy powyżej 18. roku życia (bez podziału na płeć).6. Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach:

Pierwszy etap na profilu myRegion na Facebooku (21.01.2021r. – 23:59 do dnia 28.01.2021r.), gdzie będzie można zgłosić swoją kandydaturę lub kandydaturę wybranego przez siebie sportowca lub sportowców. Pod warunkiem, że Kandydat osiągnął sportowy sukces minimum na szczeblu wojewódzkim.

Pod odpowiednim postem (kategorią) trzeba zamieścić zdjęcie sportowca z opisem:
a. Imię i nazwisko
b. wiek
c. dyscyplina
d. trzy najważniejsze osiągnięcia sportowe (na poziomie minimum wojewódzkim)

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się sportowców. Zgłoszenia kandydatur może dokonać każdy, w tym klub sportowy. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie przez Komisję Konkursu oznaczać będą, że kandydatura nie została ujęta na liście Kandydatów. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zgłoszenia swoich Kandydatur.

Do drugiego etapu wyłonionych zostanie po 10 sportowców z kategorii, którzy zbiorą największą liczbę like’ów (polubień) pod swoim komentarzem, po dodatkowej ocenie Komisji (spełnienie warunków uczestnictwa oraz ważności zdobytych osiągnięć sportowych).

Głosy oddane po 23:59 dnia 28.01.2021r. nie będą brane pod uwagę.

Drugi etap odbędzie się na stronie www.myRegion.pl oraz w gazecie Na Temat (4.02.2021r.-23:59 – 18.02.2021r.)

6. Głosowanie odbywać się będzie dwutorowo: kupon w gazecie Na Temat, który należy wyciąć, wypełnić i wysłać lub dostarczyć do redakcji przy ul. 5 stycznia 33 w Wolsztynie; głosowanie poprzez ankietę na stronie myRegion.pl, po wcześniejszej prezentacji Kandydatów.

Głosy oddane po 23:59 dnia 18.02.2021r. nie będą brane pod uwagę.

Waga oddanych głosów:
– kupon z gazety: 3pkt,
– głosowanie poprzez ankietę na stronie myRegion.pl: 1pkt,

Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu marca (termin do uzgodnienia). Na uroczystość zostaną zaproszone osoby, które zajmą trzy czołowe miejsca w kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku myRegion 2020 i Sportowiec Roku myRegion 2020.

7. Organizator zastrzega, iż wynik Konkursu nie musi odzwierciedlać obiektywnej oceny osiągnięć sportowych.

8. Decyzje Organizatora oraz Komisji są ostateczne i nie mogą zostać zaskarżane w odrębnym trybie.

9. Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników Konkursu (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu).


10. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres: j.grzywaczyk@myregion.pl

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu uczestników, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Nagrody w Konkursie

Trzech najlepszych sportowców z obu kategorii w etapie finałowym otrzyma dyplom, statuetkę oraz nagrody rzeczowe bądź Vouchery ufundowane przez Sponsorów.

Ochrona danych osobowych

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy przekazują Organizatorowi prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. Wizerunek uczestniczek może zostać wykorzystany do 6 miesięcy po zakończeniu konkursu w celach związanych z konkursem lub/i kampanią reklamową u partnera akcji.

Sportowiec Roku 2020 - Regulamin Konkursu Sportowiec Roku 2020 - myregion
Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne