Artykuł informacyjny

Gmina na miarę nowych czasów9 min na czytanie

Artykuł informacyjny - Gmina na miarę nowych czasów - myregion

Gmina Siedlec pozyskała w ubiegłym roku ponad 20 mln zł środków zewnętrznych. Zwiększyła również nakłady na drogi i wykonała inwestycje warte blisko 40 mln. Jednocześnie zmniejszyła swoje zadłużenie, które od 2014 roku spadło o ponad 40 procent. To dane z najnowszego Raportu o stanie gminy, który przedstawiono radnym na ostatniej sesji.

Raport o stanie gminy to dokument podsumowujący działania samorządu w roku wcześniejszym, ale i mający obrazować to, w jakiej kondycji finansowej dana jednostka samorządu terytorialnego się znajduje. Z dokumentu przygotowanego przez Siedlec wynika, że gmina zwiększa nakłady inwestycyjne, a pieniądze przeznacza m.in. na wiele zadań w sołectwach. To możliwe dzięki dużym środkom pozyskiwanym z zewnątrz, które stanowią ponad jedną czwartą całego budżetu po stronie dochodów. Reszta to dochody z tytułu PIT (11 mln 942 tys. zł), CIT (741 tys. zł), a także subwencje (15 mln 871 tys. zł) i dochody własne (9 mln 548 tys. zł). Istotne we wspomnianym raporcie są wydatki, z których lwią część stanowią tzw. wydatki socjalne. Gmina dużo pieniędzy wydaje również na oświatę i wychowanie, bo subwencja nie pokrywa nakładów, a także kulturę i administrację. I choć wydaje się, że na zadania inwestycyjne idzie niewielka część budżetu po stronie wydatków, to jest to złudne wrażenie. Bo skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych powoduje, że samorząd ma pieniądze, by inwestować, a lista zrealizowanych inwestycji zawiera kilkadziesiąt pozycji. Jakich?

Wśród głównych zadań wykonanych w 2020 roku są m.in. przebudowa drogi powiatowej ze Starej Tuchorzy do Powodowa, na którą Siedlec wyłożył ponad 1 mln 200 tys. zł. Kolejny duży wydatek do wniesienie wkładu własnego do gminnej spółki komunalnej, by ta mogła nadal inwestować i rozbudowywać kanalizację (1 mln 208 tys. zł). Następne na liście, pod względem wartości inwestycji, są m.in. przebudowa dróg z kanalizacją w Jażyńcu (580 tys. zł), pierwszy etap przebudowy ulicy Słonecznej w Siedlcu (240 tys. zł), przebudowa drogi w Małej Wsi (240 tys. zł) czy budowa chodnika w Starej Tuchorzy (100 tys. zł). W wykazie zadań widnieją też te, na które wydano mniej pieniędzy, ale były i są równie istotne dla mieszkańców małych społeczności.Mowa m.in. o budowie dróg gminnych w Chobienicach, projektach budowy ulic Słonecznej i Piaskowej w Kopanicy oraz drogi w Kiełpinach, przebudowa drogi w Mariankowie, jak również utworzenie w gminie zakątka pod nazwą “Ignacówka”, co ma związek z Rokiem Rodu Mielżyńskich, który właśnie trwa. Gmina inwestowała również w ochotnicze straże pożarne (ponad 284 tys. zł), ale i w policję, dofinansowując zakup nowego samochodu kwotą 27,5 tys. zł. Pomagała również szpitalowi, kupując urządzenia do tlenoterapii (19,6 tys. zł) i współfinansując zakup USG. Ale inwestowała też w kulturę. Bo to w 2020 roku uruchomiono małe kino społecznościowe, a Siedlec był pierwszym samorządem w powiecie, który zawiesił u siebie kinowy ekran.

List zadań i wydatkowanych pieniędzy to jedno, ale pozyskane środki to drugie. Na co więc poszły pieniądze, które dawało województwo, rząd i Unia Europejska? Okazuje się, że najwięcej wydano na kanalizację i wodociągi, których rozbudowa pochłonęła 12 mln zł. Koleje 8 mln zł poszło na drogę w Kiełpinach. Mniejszą kwotę, bo 161 tys. zł wydatkowano na budowę sali kinowej, a 127 tys. zł przeznaczono na drogi dojazdowe do pól. Siedlec pozyskał ponadto 200 tys. zł z programu Senior+, a także sięgnął po 100 tys. zł z programu Lider na budowę placu zabaw. Gmina pozyskiwała też fundusze z innych źródeł, dzięki czemu kilkadziesiąt tysięcy złotych trafiło do Jażyńca, Belęcina, Chobienic i Wąchabna. Wspomnieć należy, że rok 2020 był naznaczony pandemią koronawirusa i z tego tytułu każdy samorząd otrzymywał wsparcie finansowe od rządu. I choć nie były to wielkie pieniądze, to pozwalały co nieco załatać. Jak wynika z raportu, Siedlec otrzymał ponad 1,5 mln zł, z czego 1,1 mln stanowiła dotacja, której gmina nie musiała zwracać. Czy jednak wszystkie pozyskane i wydane pieniądze wpisują się w główne cele siedleckiego samorządu? Wszystko na to wskazuje, bo priorytetami są nie tylko poprawa sytuacji finansowej gminy, budowa ścieżek i kanalizacji. To też zmiana wizerunku samorządu, który od 2014 roku staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym mieszkańcom, który dzięki inwestycjom w gminie przybywa.

Raport o stanie gminy to nie tylko wykaz zrealizowanych zadań czy pozyskanych środków. To również szczegółowa informacja o tym, czym gmina dysponuje i jaką politykę realizuje. Z tym, że nie chodzi tu o „politykę” w powszechnym znaczeniu tego słowa. Z obszernego dokumentu wynika m.in., że Siedlec stawia na opiekę społeczną i pomaga wielu mieszkańcom. Tylko w 2020 roku objęto pomocą 235 rodzin, a Ośrodek Pomocy Społecznej wydał ponad 500 decyzji o różnego rodzaju formach pomocy dla mieszkańców gminy. Pomagano nie tylko przez przyznawanie zasiłków, ale również poprzez finansowanie bądź współfinansowanie posiłków czy pokrywaniu kosztów pobytu w domu pomocy społecznej. Przeciwdziałano także przemocy w rodzinie, a powołany do tego zespół interdyscyplinarny obradował ponad 60 razy. Zbierano też żywność (ponad 3 tys. ton!), ale i udzielano pomocy psychologicznej, bo w Siedlcu na stałe przyjmuje psycholog. Odchodząc od tematu szeroko rozumianej opieki społecznej, wspomnieć trzeba, że gmina realizowała również multum zadań oświatowych. Zapewniała opiekę dzieciom, obsługę administracyjną szkół, ich wyposażenie, czy niezbędne remonty. W 2020 m.in. kupiono ponad 50 laptopów dla uczniów, wykonano termomodernizację szkoły w Kopanicy (ponad 300 tys. zł), zakupiono sprzęt do szkoły w Tuchorzy czy przebudowano instalację grzewczą w szkole w Siedlcu. Jak wynika z raportu, wszystkie wydatki, zarówno te pokrywane z subwencji (której nie wystarcza), jak z budżetu własnego, wyniosły w 2020 roku ponad 19 mln zł. Od 2020 roku gmina dokłada rocznie około 2,2 mln do zadań oświatowych, przy jednoczesnym spadku udziałów o ok 1 mln zł rocznie. Ale szans na to, by rząd zmienił zasady przyznawania subwencji raczej nie ma, bo obecnie najbardziej poszkodowane są mniejsze samorządy. Przez to, że wysokość subwencji zależy od liczby uczniów. Dlatego warto wyjaśnić, że tak duże wydatkowanie środków własnych na oświatę nie wszędzie jest praktykowane. A w Siedlcu to jeden z priorytetów.

Końcowym elementem raportu jest to, czym naród stoi, czyli… kultura. Siedlec mimo pandemii nie odpuścił organizacji wielu atrakcji dla mieszkańców. I choć gros z nich odbywało się zdalnie, to miały swoich odbiorców. Gminny Ośrodek Kultury postawił m.in. na produkcje wideo. Powstały cykle podróżnicze, cykle dla dzieci czy magazyny kulturalne, gdzie prezentowano nie tylko wydarzenia kulturalne, ale i promowano siedleckich artystów. Tym samym telewizja Czapla TV stała się nie tylko elementem pozytywnego rozwoju gminy, ale i jej ważnym elementem promocyjnym, bo dziś internet to codzienność i to tam wielu mieszkańców Siedlca szuka wiadomości o tym, co wokół. Również w kulturze. A jednym z istotnych działań ośrodka okazało się też uruchomienie kina, o czym wspomniano, bo dziś okazuje się, że popularność wielkich multipleksów słabnie właśnie na rzecz mniejszych, kameralnych sal kinowych. I w tym aspekcie Siedlec nie czekał, a od razu sięgnął po dofinansowanie, dzięki czemu, podobnie jak Zbąszyń, ma za sobą kilka projekcji i planuje kolejne. Ale kultura to nie tylko filmy, ale i książki. Siedlecka biblioteka swoje centrum, co oczywiste, ma w Siedlcu, ale ma też trzy filie – w Tuchorzy, Kopanicy i Chobienicach. Wszystkie cztery placówki nie tylko wypożyczają książki, ale i są miejscem spotkań i dyskusji mieszkańców. Ściśle współpracują również z przedszkolami czy szkołami, a także uczestniczą w ogólnopolskich akcjach. Jak choćby ostatnia edycja „Tygodnia bibliotek”. Biblioteki to też konkursy, quizy i wszystko to, co zachęca mieszkańców do działania i poszerzania wiedzy o regionie. Bo Siedlec nie tylko jest częścią Regionu Kozła, ale też, co nie każdy wie, gminą, która współpracuje z Niemcami czy Mołdawią. Przede wszystkim jest jednak gminą coraz bardziej samowystarczalną po względem zapewniania mieszkańcom dobrych warunków do życia, ale i rozrywki. I taki obraz tego samorządu wyłania się z nowego raportu, który na ostatniej sesji przyjęli radni.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne