WOLSZTYN

Burmistrz Wolsztyna napisał list do prezesów Poczty Polskiej. Odmówił im udostępniania spisu wyborców5 min na czytanie

WOLSZTYN - Burmistrz Wolsztyna napisał list do prezesów Poczty Polskiej. Odmówił im udostępniania spisu wyborców - myregion
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wojciech Lis, burmistrz Wolsztyna, tak rozpoczął pismo do Poczty Polskiej: 

„ W odpowiedzi na pismo z dnia 23 kwietnia 2020 r. (doręczone 24 kwietnia 2020 r.) nr PRZ.85.2020 w sprawie wniosku o przekazanie danych ze spisów wyborców, uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Wolsztynie jest otwarty na niezbędną współpracę w zakresie prac mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz deklaruje pełne wsparcie w ramach obowiązujących przepisów prawa wyborczego oraz przepisów wykonawczych dotyczących prowadzenia rejestru wyborców.” 

Wydawać by się mogło, że Lis przekaże dane osobowe mieszkańców gminy Poczcie Polskiej, ale nic z tego. W następnym akapicie zauważył, że jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, powołał się na kilka opinii prawnych i dodał, że „nie ma mowy o przekazaniu danych”.

Tak burmistrz Wolsztyna wyraził się dalej: 

Jednakże jesteśmy zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a powoływanie się przez Państwo we wniosku na artykuł 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) oraz decyzję (polecenie) Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (znak: BPRM.4820.2.3.2020) jak wynika z udostępnionych nam opinii prawnych przez Związek Miast Polskich (opinia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 25 kwietnia 2020 r. sporządzona przez dr hab. Michała Bernaczyka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz opinia dr Krystiana Ziemskiego & Partners Kancelaria Prawna SP.K.), a także przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (opinia Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Instytut Prawa Karnego), nie stanowią odpowiednich podstaw prawnych pozwalających je-dnostce samorządu terytorialnego na udostępnienie przedmiotowych danych Poczcie Polskiej S.A.

Wspomniany art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. stanowi, że: „Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej bądź w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej. Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane.”

Z zapisu tego należy wnioskować, że Operator będzie uprawniony do otrzymania danych, o których mowa w treści art. 99 w/w ustawy jedynie w przypadku, gdy realizuje zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bądź też wykonuje inne obowiązki nałożone na niego przez organy administracji rządowej. Podkreślić w tym miejscu należy, że przymus organizacji określonego zadania, bądź też istnienie określonego obowiązku działania winien wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, którego źródła zostały określone w art. 87 Konstytucji RP. Operator zatem (wyznaczony w oparciu o przepisy ustawy Prawo pocztowe) powołując się na art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 musi realizować obowiązki wynikające z aktów normatywnych aktualnie obowiązujących. Obecnie zaś ani Kodeks wyborczy, ani żadna inna ustawa nie przewiduje po stronie Operatora realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenckich wymagających udostępnienia danych.

W przywołanej decyzji nie ma mowy o przekazaniu spisu wyborców – dane te nie mieszczą się bowiem w pojęciu „czynności niezbędnych do przygotowania, przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta RP, zarządzonych w 2020 r., w trybie korespondencyjnym w szczególności poprzez przygotowanie struktury organizacyjnej, zapewnienie niezbędnej infrastruktury oraz pozyskanie niezbędnych zasobów materialnych, kadrowych”.

Zwrócić uwagę należy, iż zgodnie z treścią art. 102 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy m.in. w zakresie art. 53a wprowadzającego możliwość głosowania korespondencyjnego. Istniejące dotychczas (do dnia 18 kwietnia 2020 r.) zadania Operatora w zakresie głosowania korespondencyjnego wynikające z w/w art. 53a Kodeksu wyborczego nie może zatem stanowić podstawy do żądania przekazania danych w oparciu o art. 99 ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponad przesłany wniosek dotyczy sporządzenia nowego rodzaju rejestru, zawierającego w określonym układzie dane z rożnych źródeł według wyznaczonego we wniosku układu. Spis wyborców jest dziś zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5 z późn. zm.) zupełnie inaczej, a przepis art. 99 ustawy z 16 kwietnia nie zawiera dyspozycji do żądania od nas sporządzenia nowych rodzajów dokumentów. Samorządy sporządzając spis wyborców zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Podsumowując, na dzień 28 kwietnia 2020 r. nie istnieje przepis prawa, który upoważ-niałby organy samorządu terytorialnego, prowadzące rejestr wyborców, do przekazania danych osobowych zawartych w spisach Poczty Polskiej S.A. 

W związku z powyższym, opierając się na obowiązujących przepisach prawa, które jestem zobowiązany bezwzględnie przestrzegać oraz mając na uwadze ciążący na administratorze danych osobowych obowiązek ich ochrony, odmawiam przekazania wnioskowanych danych.

Opr. RED 

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w WOLSZTYN