Beach Soccer - Wolsztyn 2022Bez kategorii

Regulamin II Turnieju „Beach Soccer – Wolsztyn 2022”5 min na czytanie

0

CEL ZAWODÓW:
– Popularyzacja piłki nożnej plażowej jako sposób na aktywny wypoczynek dla dorosłych
– Wyłonienie najlepszego zespołu.
– Integracja lokalnego społeczeństwa powiatów: grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego
– Promocja Wolsztyna

ORGANIZATOR:
Quest Media s.c. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. 5 stycznia 33 REGON: 080449278, NIP: 9252084981

TERMINY ZAWODÓW:

Turniej powyżej 18 roku życia
Niedziela 17.07.2022 godzina 9:00 – 18:00
MIEJSCE:
Boisko na plaży miejskiej w Wolsztynie.
UCZESTNICTWO:
Uczestnikiem zawodów może być każdy, nie posiadający przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach sportowych.
Drużyny liczą maksymalnie 10 zawodników, 5 na boisku + 5 rezerwowych.
Zawodników drużyn obowiązują w miarę możliwości jednolite stroje sportowe.
Zawodnicy grają na boso lub w elastycznych ściągaczach.
Opłata startowa wynosi 300 zł od drużyny.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia proszę przesyłać prowadzącemu imprezę Przemysławowi Zwierzyńskiemu na adres mailowy: firmagranity@gmail.com lub telefonicznie: 698 569 404
Treść maila musi zawierać:
Nazwę zespołu, imię i nazwisko kapitana drużyny, imiona i nazwiska zawodników, miejsce zamieszkania każdego z członków drużyny (miejscowość), tel. kontaktowy do kapitana drużyny.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:
System rozgrywek oraz czas gry zostanie ustalony przed rozpoczęciem turnieju,
w zależności od ilości zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.Maksymalna ilość drużyn 8. Decyduje kolejność zgłoszenia.

PODSTAWOWE PRZEPISY GRY:
Boisko o wymiarach 18 m x 36 m, bramki 5 m x 2,1 m.
Przewinienia karane są: ostrzeżeniem kartką żółtą i/lub czerwoną.
Za zachowania niezgodne z zasadami fair play i sportową rywalizacją (również słowne) nałożona może zostać kara dodatkowa – 2 min.
Każdy faul karany jest rzutem wolnym bezpośrednim.
Rzut karny wykonywany z 9 m.
Drużyna może kontynuować grę wówczas, gdy na boisku będzie co najmniej dwóch zawodników. W innym przypadku następuje dyskwalifikacja drużyny w danym meczu.
W rozgrywkach systemem pucharowym , każde spotkanie musi zakończyć się
wynikiem rozstrzygniętym. W przypadku remisu w regulaminowym czasie gry
następuje seria rzutów karnych, 1 seria – 3 strzały (zawodnicy kończący grę), 2
seria (do skutku) po 1 strzale.

NAGRODY:
Nagrodzone zostaną 3 najlepsze drużyny turnieju.
I miejsce: Voucher na 800 zł
II miejsce: Voucher na 500zł
III miejsce: Voucher na 300zł

INNE:
• Obsługę sędziowską, techniczną oraz sprzęt do gry zapewnia organizator.
• Podczas całego turnieju czynny będzie namiot dla zawodników z wodą.
• Organizator zapewnia dla każdego zawodnika katering w czasie przerwy w rozgrywkach.
• Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
• Organizator nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczeniem OC objęty jest wyłącznie organizator wydarzenia.
• Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu bez opieki organizatorzy nie biorą odpowiedzialności.
• Opłatę wpisową należy uiścić u organizatora przed przystąpieniem do pierwszego meczu.
• Uczestnik IITurnieju „Beach Soccer – Wolsztyn 2022” oświadcza,że zapoznał/a się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuje.
• Uczestnik oświadcza, że na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Quest Media s.c. niżej wymienionych danych osobowych:
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, adres mail
w celu udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Quest Media s.c. w Wolsztynie, a także w celach promocyjnych i informacyjnych o organizowanych wydarzeniach.
Na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w postaci wykonywania zdjęć indywidualnych oraz grupowych z wizerunkiem i ich zamieszczaniem:
a) na stronie internetowej MyRegion.pl, profilu facebookowym: MyRegion prowadzonych przez Quest Media s.c. w Wolsztynie,
b) publikacji prasowej wizerunku i danych osobowych w Na Temat-
Tygodniku Nadobrzańskim
c) transmisjach internetowych.
Na podstawie art. 12-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Administrator Danych Osobowych (Quest Media s.c.) informuje Panią / Pana, iż:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Quest Media s.c., z siedzibą przy ul. 5 stycznia 33 w Wolsztynie
2. Celem przetwarzania Pani /Pana danych osobowych jest Pani/Pana jest zapewnienie sprawnej organizacji imprezy sportowej w której będzie Pani / Pan uczestniczył.
3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane w Quest Media s.c. w Wolsztynie przez okres nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania (20 lat) licząc od dnia zakończenia imprezy w której Pani/Pan uczestniczył.
4. Pani / Pana dane osobowe i wizerunek są udostępniane – na stronie MyRegion.pl oraz prowadzonych przez Quest Media s.c/ profilach facebook (profil MyRegion), w transmisjach internetowych oraz w prasie.
5. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest wymogiem udziału Pani/Pana w imprezie sportowej w której będzie Pani/Pan uczestniczył.

  • Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w mediach i w internecie.
    Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w zawodach.
    • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora,
    • Życzymy wszystkim zespołom osiągnięcia jak najlepszych wyników
    sportowych w duchu zdrowej rywalizacji na boisku.

Podziel się informacją ...

Zobacz inne