Artykuł informacyjny

Regulamin konkursu Mała Miss Mały Mister MyRegion 20216 min na czytanie

0

Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021

§1 1.Regulamin Konkursu Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021 (dalej: „Regulamin”) określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021 (dalej: „Konkurs”) i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Quest Media s.c. a:

• prawnym opiekunem uczestnika konkursu Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021 • partnerem akcji.

2.Organizatorem Konkursu Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021 jest Quest Media s.c. z siedzibą w Wolsztynie, ul. 5 stycznia 33, REGON: 080449278, NIP: 9252084981,

3.Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

4.Organizator w ramach zawartych umów jest wyłącznym reprezentantem – Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021

§2 1.Organizator jest licencjonowanym podmiotem wyłączenie uprawnionym do organizacji Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczania graficznego Konkursu i posługiwania się nazwą „Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021” do celów organizacji Konkursu.

2.Nazwa lub znaki firmowe konkursu mogą być użyte wyłącznie przez podpisanie odpowiedniej umowy z Organizatorem.

3.Organizator może powierzyć organizację poszczególnych jego etapów lub części innym podmiotom, na warunkach szczegółowo regulowanych w odrębnych umowach.

4.Partnerem konkursu mogą zostać osoby prawne lub fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy, bądź też zostaną zaproszone do współpracy.

5.Decyzje organizatora są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać prawnych opiekunów uczestników konkursu z niniejszym Regulaminem. Po zapoznaniu się z Regulaminem potwierdza to w formie pisemnej lub nagrywanej rozmowy telefonicznej.

§3 1.Konkurs składa się z etapów, przebiegających według następującej kolejności:

a. casting online – przeprowadza Organizator za pośrednictwem Facebooka (MyRegion.pl). Ogłoszony zostanie konkurs, a w jego komentarzu prawni opiekunowie kandydatów proszeni będą o dodanie zdjęcia dziecka ze stosownym opisem (poprawny opis powinien zawierać: imię, nazwisko oraz wiek).

Poprzez lajkowanie użytkowników serwisu FB (MyRegion.pl) wybranych zostanie minimum 5 dziewczynek i 5 chłopców, którzy zdobyli pod swoimi zdjęciami najwięcej lajków.

Dziewczynki i chłopcy występują w odrębnej kategorii.

b. Finał – poprzedza go sesja zdjęciowa oraz wydarzenia promocyjno-marketingowe dla sponsorów Konkursu.

Prowadzony on jest na portalu MyRegion.pl oraz FB (MyRegion.pl) poprzez prezentację fotografii.

W ramach finału wyłania się trzy dziewczynki i trzech chłopców: – Mała Miss MyRegion 2021, – 1 Mała Wicemiss MyRegion 2021, – 2 Mała Wicemiss MyRegion 2021, – Mały Mister MyRegion 2021, – 1 Mały Wicemister MyRegion 2021, – 2 Mały Wicemister MyRegion 2021,

W ramach finału Konkursu  przyznane zostaną nagrody rzeczowe/vouchery o łącznej wartości ponad 1500 zł.

2. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określone są jako: – 1 – 7 czerwca casting online na FB (MyRegion.pl) – 14 – 15 czerwca sesje zdjęciowe oraz wydarzenia promocyjno – marketingowe dla sponsorów Konkursu – 11 – 21 czerwca głosowanie na finałową “dziesiątkę” dziewczynek i „dziesiątkę” chłopców – 23 czerwca ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

§4 1. Wyłonienie kandydatek i kandydatów do finału podczas castingu Konkursu dokonują użytkownicy serwisu FB (MyRegion.pl) poprzez like’owanie swoich faworytów. 10 dziewczynek i 10 chłopców z największą liczbą głosów awansuje do finału.

2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu uczestnicy zostaną powiadomieni w trakcie castingu lub po zakończeniu drogą elektroniczną i/lub telefonicznie poprzez prawnych opiekunów.

3. Do finału zakwalifikowana może zostać nie mniejsza liczba uczestników niż 10.

4. Finał konkursu odbywa się na portalu MyRegion.pl i FB: MyRegion.pl. Głosowanie odbędzie się poprzez SMS.

– SMS o wartości 2,46 zł brutto (waga głosu/punkty: 5), można wysłać nieograniczoną ilośc SMS-ów

– SMS o wartości 30,75zł brutto (waga głosu/punkty: 60), można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów

Uczestnicy z niezgodnie przyznanymi głosami/lajkami mogą zostać usunięci z konkursu, tj. kupowanie głosów, uruchamianie programów temu służących.

§5 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się, którzy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Uczestnicy Konkursu muszą w chwili przystąpienia do Konkursu mieć ukończone 3 lata i mniej niż 7 lat (dzieci urodzone w latach 2015, 2016, 2017, 2018)

3. Przed dopuszczeniem do finału prawny opiekun dziecka zobowiązany zostanie do podpisania lub telefonicznego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem Konkursu.

4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w sesjach przygotowawczych,

5. Prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowani do finału zobowiązani są podpisać formularz informacyjny. W momencie podpisania formularza i Regulaminu, kandydaci zobowiązują się do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań, który określi Organizator.

6. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określone zostały wyżej.

7. Uczestniczki, uczestnicy oraz ich prawni opiekunowie zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o przebiegu konkursu.

8. Uczestniczki, uczestnicy oraz ich prawni opiekunowie zobowiązują się do współpracy z przedstawicielami Organizatora oraz ze sobą w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu.

9. Prawni opiekunowie uczestników przekazują organizatorowi prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. Wizerunek uczestniczek i uczestników może zostać wykorzystany do 6 miesięcy po zakończeniu konkursu w celach związanych z konkursem lub/i kampanią reklamową u partnera/partnerów akcji oraz Organizatora. A także na czas nieokreślony, jeżeli chodzi o laureatki i laureatów konkursu w zakresie promocji kolejnych edycji Mała Miss Mały Mister MyRegion.

10. W Finale biorą udział uczestniczki i uczestnicy wyłonieni w etapie poprzedzającym.

11. Udział w każdym z etapów konkursu odbywa się na koszt własny uczestników.

§6 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.

2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyn, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie prawnych opiekunów uczestników Konkursu ani żadnych innych podmiotów.

3. Od decyzji Organizatora, o którym mowa w §5, nie przysługuje odwołanie.

4. Konkurs może zakończyć się nie wyłonieniem laureatki i laureata Mała Miss Mały Mister MyRegion 2021, a także innych laureatek i laureatów, o których mowa w §3.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora (1.06.2021).

6. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Organizator, od których to decyzji nie przysługuje odwołanie.

Podziel się informacją ...

Zobacz inne