Sportowiec Roku 2020

Regulamin Konkursu Sportowiec Roku 20213 min na czytanie

0

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą Sportowiec Roku 2021.
2. Organizatorem Konkursu jest Quest Media s.c. z siedzibą w Wolsztynie przy ul. 5 stycznia 33 REGON: 080449278, NIP: 9252084981.
3. Konkurs organizowany jest lokalnie dla Sportowców z powiatów: wolsztyńskiego, grodziskiego i nowotomyskiego. Będzie prowadzony na łamach Na Temat – Tygodnika Nadobrzańskiego, portalu www.myregion.pl oraz powiązanym profilami facebookowymi MyRegion.pl oraz Na Temat – Tygodnik Nadobrzański.
4. Organizator powołuje czteroosobową Komisję Konkursu zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Konkurs polega na wyłonieniu laureatów w kategoriach: I. Młodzieżowy Sportowiec Roku 2021 – dzieci i młodzież do 18. roku życia (bez podziału na płeć) II. Sportowiec Roku 2021 – sportowcy powyżej 18. roku życia (bez podziału na płeć).6. Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach:

Zgłaszać się można na dwa sposoby: na profilu myRegion na Facebooku oraz poprzez kupon zgłoszeniowy w tygodniku NaTemat.

Pod odpowiednim postem (kategorią) trzeba zamieścić zdjęcie sportowca z opisem:
a. Imię i nazwisko
b. wiek
c. dyscyplina
d. trzy najważniejsze osiągnięcia sportowe (na poziomie minimum wojewódzkim)

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się sportowców. Zgłoszenia kandydatur może dokonać każdy, w tym klub sportowy. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie przez Komisję Konkursu oznaczać będą, że kandydatura nie została ujęta na liście Kandydatów. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zgłoszenia swoich Kandydatur.

Do drugiego etapu wyłonionych zostanie po 10 sportowców z kategorii

Głosy oddane po 23:59 dnia 26.01.2022r. nie będą brane pod uwagę.

Drugi etap odbędzie się na stronie www.myRegion.pl oraz w tygodniku Na Temat (10.02.2022r.-23:59 – 25.02.2022r.)

6. Głosowanie odbywać się będzie dwutorowo: kupon w gazecie Na Temat, który należy wyciąć, wypełnić i wysłać lub dostarczyć do redakcji przy ul. 5 stycznia 33 w Wolsztynie; poprzez wysłanie SMS-a.

Waga oddanych głosów:
– kupon z gazety: 10pkt.
– SMS za 2,46: 5pkt.
– SMS za 30,75: 60pkt.

Głosy oddane po 23:59 dnia 25.02.2022r. nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszym tygodniu marca (termin do uzgodnienia). Na uroczystość zostaną zaproszone osoby, które zajmą trzy czołowe miejsca w kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku myRegion 2021 i Sportowiec Roku myRegion 2021.

7. Organizator zastrzega, iż wynik Konkursu nie musi odzwierciedlać obiektywnej oceny osiągnięć sportowych.

8. Decyzje Organizatora oraz Komisji są ostateczne i nie mogą zostać zaskarżane w odrębnym trybie.

9. Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników Konkursu (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu).


10. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres: j.grzywaczyk@myregion.pl

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu uczestników, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Nagrody w Konkursie

Trzech najlepszych sportowców z obu kategorii w etapie finałowym otrzyma dyplom, statuetkę oraz nagrody rzeczowe bądź Vouchery ufundowane przez Sponsorów.

Ochrona danych osobowych

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy przekazują Organizatorowi prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. Wizerunek uczestniczek może zostać wykorzystany do 6 miesięcy po zakończeniu konkursu w celach związanych z konkursem lub/i kampanią reklamową u partnera akcji.

Podziel się informacją ...

Zobacz inne